Conwy: Cynghorydd Llafur yn symud i Blaid Cymru

Mae Cynghorydd Llafur wedi croesi'r llawr at Blaid Cymru ac yn addo "ymladd dros Gymru decach."

 

Dywedodd y Cynghorydd Cathy Augustine, sy’n cynrychioli ward Penmaenmawr ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae Plaid Cymru yn allweddol i’r glymblaid leol a all sicrhau newid cadarnhaol i bobl Conwy. Nhw yw’r dewis amgen go iawn i’r Torïaid; y rhai all wneud gwahaniaeth cadarnhaol a pharhaol."


Bydd y Cyng Augustine yn ymuno â grŵp o 9 Cynghorydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.


Mae Catrin Wager, ymgeisydd Plaid Cymru yn San Steffan ar gyfer etholaeth newydd Bangor Aberconwy wedi croesawu’r Cynghorydd Augustine.


Dywedodd Catrin Wager;


“Mae’n anrhydedd croesawu Cathy i Blaid Cymru. Gwn ei bod yn wleidydd egwyddorol sy’n gweithio’n galed, ac mae ei hangerdd dros gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb hefyd yn ganolog i’n hethos ni yma ym Mhlaid Cymru.


“Mae arweinyddiaeth y blaid Lafur wedi colli eu ffordd. Maen nhw wedi gwrthod sefyll wrth ymyl gweithwyr yn brwydro am well cyflog. Gwrthodasant ymrwymo i liniaru tlodi ar gyfer tua miliwn o blant drwy gael gwared ar y terfyn dau blentyn ar fudd-daliadau. Maent wedi olrhain ymrwymiadau amgylcheddol. Maen nhw wedi gwrthod galw am gadoediad wrth i’r arswyd ddatblygu yn Gaza.


“Mae Plaid Cymru yn sefyll dros degwch, dros gyfiawnder, dros uchelgais, a thros gymdeithas heddychlon, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda’r Cynghorydd Augustine i geisio sicrhau’r newid sydd ei angen arnom i bobl Penmaenmawr, ac etholaeth newydd Bangor Aberconwy. .”


Dywedodd y Cyng Augustine;


“Mae gen i barch mawr at yr holl Gynghorwyr Sir Llafur sydd wedi bod yn gydweithwyr agosaf i mi, a hefyd ffrindiau. Fodd bynnag, yn y 18 mis ers imi gael fy ethol, mae’r bwlch rhwng fy ngwerthoedd hirsefydlog a chyfeiriad a pholisïau’r Blaid Lafur ar lefel genedlaethol, yn Llundain a Chaerdydd, wedi bod yn cynyddu ac mae bellach yn rhy eang i mi ystyried y Blaid Lafur fel fy nghartref gwleidyddol.


“Datblygiadau dros yr wythnosau diwethaf fu’r hoelen olaf i mi, ynghyd â thua 50 o gynghorwyr Llafur eraill ar draws y DU – gan nad yw arweinydd Llafur y DU, nac arweinydd Llafur Cymru wedi llwyddo i ddod o hyd i’r ddynoliaeth i alw am gadoediad yn Israel/Palestina fel rhagflaenydd i ddod o hyd i heddwch parhaol trwy ddatrysiad dwy wladwriaeth, lle gall Israeliaid a Phalestiniaid fyw mewn heddwch, rhyddid a diogelwch. Roeddwn yn falch iawn bod arweinydd Plaid Cymru wedi gwneud yr alwad hon a phasiwyd y cynnig a gyflwynodd yn y Senedd ar 8 Tachwedd. Ategaf y galwadau a wnaed gan Blaid Cymru na ddylid defnyddio’r sefyllfa yn Gaza i danio casineb o unrhyw fath.


“Fel menyw o dreftadaeth gymysg, rydw i wedi bod yn actifydd gwrth-hiliol ar hyd fy oes fel oedolyn, yn ymgyrchu dros gydraddoldeb, amrywiaeth a hygyrchedd. Rwy’n gefnogwr lleisiol i hawliau menywod a hyrwyddo lleisiau menywod. Rwy'n cefnogi hawliau LGBTQ+ a'r model cymdeithasol o anabledd. Credaf fod gennym ddyletswydd i sicrhau nad oes neb yn ein cymunedau yn cael ei adael ar ôl. Rhaid inni warchod yr amgylchedd hardd a threftadaeth gyfoethog yr ydym wedi ein bendithio â nhw. Mae Plaid Cymru yn ymgyrchu ar yr holl faterion hyn. Rwyf hefyd yn credu mewn gwrando ar leisiau llawr gwlad ac mewn prosesau democrataidd gwirioneddol a dyma’r ffordd gynhwysol y mae Plaid Cymru yn gweithredu.


"Nid yw fy ymrwymiad i bobl Penmaenmawr wedi newid. Mae hynny’n golygu parhau i wrando ar drigolion; bod ar gael i helpu unigolion a grwpiau cymunedol a gweithio'n agos gyda Chynghorwyr eraill i sicrhau'r canlyniadau gorau i'n hardal. Rwy’n fwy penderfynol nag erioed i roi’r amser, yr ymdrech a’r penderfyniad sydd ei angen i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ar draws ward Penmaenmawr, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda Catrin Wager i sicrhau bod gan Fangor Aberconwy AS egwyddorol a gweithgar sy'n cynrychioli anghenion ein trigolion yn San Steffan.”


Ychwanegodd Catrin Wager;


“Unrhyw aelod neu gefnogwr Llafur sy’n teimlo wedi’u dadrithio gan y traed moch parhaus yn San Steffan ac sy’n chwilio am ddewis arall radical, fe allai Plaid Cymru fod yn gartref i chi.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2023-11-29 10:13:26 +0000

Ymuna â'r ymgyrch!

Helpa i sicrhau llais cryf dros holl gymunedau Bangor Aberconwy yn San Steffan. Ymuna efo ymgyrch Catrin isod: